K J Somaiya Bharatiya Sanskriti Peetham
CONTACT US

The Director,

K. J.  SOMAIYA BHARATIYA SANSKRITI PEETHAM

Phone numbers- 022 21020306, 21027265

E-mail address- director.peetham@somaiya.edu

                          kala.acharya@somaiya.edu